Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Národní program podpory cestovního ruchu - dotace pro kluby zabývající se hipoturistikou

2016-11-10 // Více informací naleznete níže ...

Národní program podpory cestovního ruchu v regionech

Vážení poskytovatelé služeb v oblasti cestovního ruchu,

dovolujeme si Vás informovat o vyhlášení 1. kola výzvy Ministerstva pro místní rozvoj k předkládání žádostí o poskytnutí dotace v Národním programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2017 v podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu:

Dotační titul č. 1 - Podpora nadregionálních aktivit

zaměřen na zvýšení vybavenosti a atraktivity dálkových turistických tras (pro pěší, cyklo, hipo, vodáckou, vodní turistiku a další udržitelné formy turistiky). Výstupy realizovaných projektů musí být realizovány min. na území 2 krajů.

Vymezení příjemce dotace:

 • samosprávné celky (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), organizace zřízené samosprávními celky (mimo muzeí zřizovaných krajem),
 • mikroregiony / DSO2 spravující destinaci přesahující administrativní hranice (spolupráce na realizaci projektu s místní destinační společností),
 • oblastní destinační společnosti,
 • geoparky,
 • NNO v cestovním ruchu, případně provozující atraktivity cestovního ruchu.

Dotační titul č. 2 - Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu

zaměřen na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury a služeb cestovního ruchu v destinacích. Cílem je podpořit rozvoj podnikatelských investic do cestovního ruchu a rozšíření rozsahu poskytovaných služeb a v neposlední řadě i podpořit zvýšení kvality poskytovaných služeb, případně přizpůsobení infrastruktury novým specifickým cílovým skupinám. Podporovány budou i podnikatelské aktivity navazující na již vytvořenou veřejnou infrastrukturu. V rámci této aktivity nebude podporována výstavba nových ani rozšíření či rekonstrukce stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení.

Vymezení příjemce dotace:

 • podnikatelské subjekty (podnikající PO a FO)

Dotační titul č. 3 - Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu

zaměřen na rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu provozované a spravované nepodnikatelskými subjekty, respektive podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury. V rámci této oblasti podpory bude také podporováno i zvýšeni kvality stávající veřejné infrastruktury, případně přizpůsobení stávající veřejné infrastruktury novým cílovým skupinám.

Vymezení příjemce dotace:

 • samosprávné subjekty (obce – vyjma statutárních měst a městských částí, kraje), organizace zřízené samosprávními celky (s výjimkou krajských muzeí),
 • provozovatelé TIC,
 • geoparky,
 • NNO provozující atraktivity cestovního ruchu,
 • destinační společnosti,
 • mikroregiony / DSO (zaměření projektu ve spolupráci s místní destinační společností).

Výše dotace:

Maximálně 50 % uznatelných výdajů z celkového rozpočtu akce, zbytek tvoří vlastní zdroje žadatele. Přiznaná dotace musí být vyčerpána do konce roku 2017.

Doba realizace akce:

Akce, která bude v rámci programu spolufinancována, musí být dokončena nejpozději do konce roku 2017.

Finanční rozsah celkových výdajů akce:

minimální výše celkových uznatelných výdajů projektu je 250 tis. Kč, maximální výše celkových uznatelných výdajů projektu je 5 mil. Kč pro dotační tituly č. 2 a 3. a 10 mil. pro dotační titul č. 1.

Termín pro příjem žádostí na podatelně MMR ČR: od 1. 12. 2016 od 8 hod. do 6. 1. 2017 do 16 hod. 

Konzultace:

odbor cestovního ruchu MMR na adrese: Na Příkopě 3, 110 15 Praha 1. Dotazy budou zodpovídány nejpozději do 22. 12. 2016. Po telefonické domluvě jsou možné i osobní konzultace. Kontaktní osoby:  

 • Ing. Renata Štefanová, tel.: 234 154 725, e-mail: steren@mmr.cz
 • Ing. Šrajbová Jana, tel.: 234 154 725, e-mail: srajan@mmr.cz

Podrobné informace o podprogramu jsou uvedeny ve „Výzvě 2017“ a v příslušných „Zásadách pro žadatele 2017“, které jsou zveřejněny na www.mmr.cz, pod záložkou Cestovní ruch/Dotace a programy.

 

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski