Stanovisko Ústřední komise pro ochranu zvířat týkající se přepravy zvířat v zájmových chovech

Ústřední komise pro ochranu zvířat je podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánem ochrany zvířat a doporučuje opatření a koordinuje plnění úkolů na úseku ochrany zvířat. Ústřední komise pro ochranu zvířat projednala a přijala na svém 72. plenárním zasedání dne 21.7.2004 následující stanovisko týkající problematiky přepravy zvířat v zájmových chovech.

 

Ustanovení § 8l odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že ustanovení § 8k upravující registraci dopravců přepravujících zvířata se nevztahuje na přepravu nemající obchodní charakter nebo na přepravu jednotlivého zvířete doprovázeného nebo individuálně určitelné skupiny zvířat doprovázené fyzickou osobou, která za zvíře během přepravy odpovídá. Povinnost registrace se tedy nevztahuje např. na cestování se psem či kočkou chovaných v zájmových chovech, nevztahuje se na přepravu zvířat v zájmových chovech na výstavy (např. výstavy pořádané ČSCH, kynologické výstavy) a podobná veřejná vystoupení těchto zvířat (např. jezdecké soutěže, dostihy).

Jedná-li se o hospodářská zvířata nebo zvířata v zájmovém chovu určená pro další obchod a přepravovaná na vzdálenost větší než 50 km, (např. skot, ovce, prasata, koně nebo králíci chovaní pro podnikatelské účely, psi, kočky za účelem dalšího prodeje), musí být dopravce zaregistrován podle § 8k a plnit další zákonem stanovené povinnosti, včetně stanovení průvodce zásilky.

Ochrana zvířat v zájmových chovech při přepravě je zajištěna povinností dodržovat ustanovení § 8a odst. 1 písm. a) a b), § 8a odst. 8, § 8b a § 8g zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 8a
Zásady přepravy zvířat

(1) Podle druhu zvířat odesílatel v součinnosti s dopravcem zajistí

a) dostatek prostoru k tomu, aby zvířata při přepravě mohla zaujmout jedinci daného druhu odpovídající přirozený postoj, v případě potřeby byla oddělena přepážkami chránícími je proti pohybům dopravního prostředku, a není-li stanoveno dále jinak, měla prostor pro ležení,

b) zabezpečení zvířat před nepříznivým počasím a výraznými rozdíly v klimatických podmínkách,

(8) Zvířeti, které během přepravy onemocnělo nebo bylo zraněno, odesílatel nebo průvodce poskytne nebo zajistí poskytnutí první pomoci; vyžaduje-li to zdravotní stav zvířete, zajistí jeho řádné veterinární ošetření.

§ 8b
Zvířata vyloučená z přepravy

(1) Je zakázáno přepravovat

a) nemocná nebo zraněná zvířata,

b) samice nacházející se ve stadiu porodu nebo samice, které porodily před méně než 48 hodinami, anebo samice, které pravděpodobně během přepravy porodí,

c) mladé savce, u kterých dosud není úplně zhojen pupek s výjimkou králíků,

d) savce, kteří dosud nebyli odstaveni od matky nebo kteří dosud nepřivykli samostatnému přijímání potravy a tekutin, pokud nejsou přepravováni společně s matkou; to neplatí u volně žijících zvířat v případě, kdy může dojít k ohrožení mláděte matkou,

e) jeleny, srnce a daňky, kteří mají pokryto paroží lýčím.

(2) Ustanovení odstavce 1 neplatí pro přepravu zvířat

a) k ošetření veterinárním lékařem, nebo je-li přeprava jinak nutná k zamezení dalších bolestí, utrpení nebo škod,

b) na pokyn veterinárního lékaře k diagnostickým účelům,

c) přepravovaných pro pokusné účely,

d) určených k poražení nutnou porážkou, nejde-li o případy uvedené v § 5b odst. 2 písm. a) až c).

§ 8g
Přeprava zvířat v kontejnerech

(1) Pokud jsou zvířata přepravována v kontejnerech, je chovatel povinen zajistit kontejnery takových rozměrů, které odpovídají minimálním rozměrům, které stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

(2) Dále je chovatel povinen zajistit

a) nakrmení a napojení zvířat před nakládkou, pokud zvláštní právní předpis2) nestanoví jinak,

b) použití kontejnerů, která zvířata ochrání před nepříznivými vlivy počasí,

c) dostatečné množství zdravotně nezávadného krmiva a vody, která neohrožuje zdravotní stav zvířat, v kontejnerech po dobu přepravy zvířat s ohledem na druh a počet přepravovaných zvířat,

d) studenokrevným obratlovcům, danému druhu odpovídající přívod vody nebo kyslíku po celou dobu jejich přepravy.

(3) Odesílatel nebo průvodce je povinen zajistit, aby během manipulace s kontejnery

a) nedocházelo k jejich strkání, házení, svrhávání, nárazům, převracení nebo shazování,

b) byly kontejnery řádně označeny tak, aby s přepravovanými zvířaty nebylo manipulováno hlavou dolů,

c) nebránily větrání nebo u studenokrevných obratlovců okysličování, pokud jsou přepravovány naskládané na sobě nebo vedle sebe,

d) nakládka nebo vykládka probíhala ve vodorovné poloze za účelem zamezení vytékání nebo vypadávání výkalů.

(4) Kromě odstavců 1 až 3 platí pro zvířata přepravovaná v kontejnerech přiměřeně § 8a až 8f.

 

červenec 2004