Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast

Otevřený dopis Oblastního výboru VčO ČJF Radě ČJF, VV ČJF a členům Východočeské oblasti

2012-12-21 // naleznete níže ...

Otevřený dopis Východočeského oblastního výboru ČJF určený
Radě ČJF
Výkonnému výboru ČJF
Členům Východočeské oblasti
 
Východočeský oblastní výbor na základě déletrvající snahy několika klubů sdružených v občanském sdružení Královéhradecký jezdecký svaz ČJF (dále jen KJS-ČJF) o vytvoření nové oblasti prohlašuje:
Východočeský oblastní výbor nebrání nikterak vzniku nové oblasti. Trvá však na tom, aby se tak stalo v souladu se stanovami ČJF – citujeme článek 9.2.6. Stanov:

9.1. Konference je nejvyšším orgánem ČJF.
9.2. Do výlučné působnosti konference náleží:
9.2.6. rozhodovat o počtu oblastí ČJF a jejich územní působnosti (dále jen „oblasti“),
 
Vzhledem k tomu, že doposud Konference ČJF o nové oblasti nerozhodla, nemá Vč. oblastní výbor ČJF podklad k jednání o vzniku nové oblasti ani v rovině právní a ani v rovině morální (dvojí hlasování v oblasti dle dříve platných stanov dělení zamítlo).
Bude-li Konferencí ČJF schválen vznik nové oblasti, nebo obdrží-li KJS-ČJF výjimku udělenou vyšší orgánem než je Vč. Oblastní výbor, bude Vč. Oblastní výbor na vzniku nové oblasti v rámci své pravomoci plně spolupracovat.
 
Ing. Lenka Gotthardová CSc.
Jiří Skřivan
Ing. Markéta Kvapilová
Oldřich Sojka
Jaroslav Hupka
Ing. Vladimír Zvěřina
Václav Novotný
Jaroslav Kosař

© 2004-2011 Česká Jezdecká Federace - východočeská oblast | All rights reserved! | Site engine by Andrej Ramašeuski